بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد

بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد آقای دکتر فتح آبادی
معاونت محترم مقطع بنیادین سرکار خانم عزیزی
کارشناس مقطع پیش دبستان سرکارخانم هوشمند

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی شهید برومند

گزارش تصویری