آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

آغازی دوباره...

بهار پیوندی دوباره، با سرآغاز حیات و جوشش است. دگربار زندگی و بالندگی؛ و این خود تلنگری است در آغاز هر سال، برای حرکتی دوباره در مسیر کمال؛ نمادی است برای تغییر از انفعال به تکاپو؛ جلوه‌ای از سرسبزی بیرونی‌ست که نشاط و سرزندگی درونی را در پی خواهد داشت.
دبستان غیردولتی شهید برومند برای شما سلامتی و سرزندگی و سربلندی را آرزو می کند.
عید نوروز بر شما مبارک.